Fundusze unijne

eu

Firma Pro-Project Henryk Kartaszyński realizuje projekt pn.:

„Rozwój PRO-PROJECT poprzez uruchomienie innowacyjnego fantomu Pro-CT mk II
do kontroli jakości aparatów tomograficznych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP.

Całkowita wartość projektu: 1 215 689,28 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 899 338,87 PLN

Dofinansowanie UE: 629 537,20 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.01.2019 r.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie posiadanych przez Pro-Project własnych wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą wprowadzić na rynek innowacyjny produkt - fantom do kontroli jakości obrazowania tomografów komputerowych. Wyniki prac B+R dotyczą przede wszystkim opracowania technologii produkcji substancji ekwiwalentnych tkance ludzkiej i zaprojektowania konstrukcji fantomu Pro-CT mk II do kontroli jakości działania tomografów komputerowych wraz z dedykowanym do tego oprogramowaniem.

W ramach projektu Firma zamierza wybudować stację transformatorową oraz uruchomić linię do produkcji fantomów Pro-CT mk II. W celu uruchomienia linii produkcyjnej zaplanowano zakupić wyspecjalizowany sprzęt - 3 plotery frezujące CNC, znakowarkę laserową, linię produkcyjną do materiałów ekwiwalentnych tkance, precyzyjny mikroskop i narzędzia pomiarowe, walcarkę precyzyjną i oprogramowanie do analizy obrazów uzyskanych z fantomów. Dzięki tym wydatkom inwestycyjnym możliwe będzie wdrożenie prac B+R.

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Firmy poprzez:

-      wdrożenie wyników prac B+R, wskutek których nastąpi uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej, dzięki którym na rynek wprowadzony zostanie fantom Pro-CT mk II do kontroli jakości aparatów tomograficznych;

-      optymalizację i udoskonalenie procesu produkcji poprzez zakup zaawansowanych urządzeń produkcyjnych, które w połączeniu z obecnie posiadanym parkiem maszynowym zwiększą możliwości produkcyjne Firmy;

-      znaczną rozbudowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R.

Cele szczegółowe:

-      wprowadzenie na rynek unikalnego produktu Pro-CT mk II;

-      wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy przyczyniając się tym samym do zmniejszenia poziomu bezrobocia w powiecie chełmskim;

-      zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków w pomieszczeniach pracy z uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko;

-      zdecydowany wzrost sprzedaży związany z rozszerzeniem oferty Firmy;

-      zwiększenie możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów;

-      zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku światowym dzięki wprowadzeniu na rynek fantomu Pro-CT mk II;

-      zapewnienie stabilnego rozwoju Firmy poprzez dywersyfikację źródeł przychodów;

-      pozyskanie większej liczby klientów krajowych i zagranicznych;

-      podniesienie swojego prestiżu na rynku światowym, jako podmiot wdrażający innowacyjne rozwiązania.

-      zapewnienie klientom produktów najwyższej jakości, wyróżniających się unikalnością i niepowtarzalnością w skali światowej;

-      wprowadzenie oprogramowania do przeprowadzania testów kontroli jakości tomografów komputerowych;

-      wykreowanie marki Pro-Project jako nowoczesnej Firmy, promującej kreatywne i innowacyjne rozwiązania zyskując miano bezkonkurencyjnego lidera.

 

Realizacja projektu