POLITYKA PRYWATNOŚCI PRO-PROJECT Henryk Kartaszyński

Okszów, 24 maja 2018 r.

Polityka Prywatności PRO-PROJECT Henryk Kartaszyński jest dokumentem opisującym zasady, sposób oraz cel przetwarzania zbieranych od stron zainteresowanych Firmy danych osobowych w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”).

Dokument ten stanowi również informację dla osób, od których zbierane są dane osobowe, na temat przysługujących im praw wynikających z ww. regulacji o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Kto jest odpowiedzialny w Pro-Project za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro-Project Henryk Kartaszyński z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. Wolności 35/15, NIP 563-115-74-23, REGON 110005446, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • kierując korespondencję na adres: 22-105 Okszów, ul. Kwiatowa 43A
 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: kontakt@pro-project.pl
 • kontakt telefoniczny: 668 024 874; 606 161 554

2. Dlaczego Pro-Project przetwarza Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

 1. W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 2. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 3. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Pro-Project (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 4. w celu wykonania umowy zawartej z Pro-Project na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 5. dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 6. w celu założenia i administrowania Państwa konta „Pro-Control.online”, „CKJ24.PL” oraz „QAC24.COM”
 7. w celach marketingowych produktów i usług Pro-Project,
 8. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

 • przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • badanie satysfakcji klientów,
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
 • marketing bezpośredni produktów i usług.

Jeśli wyraził (-a) Pan/pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. przesyłanie danych w ramach programu „Pro-Control.online”, „CKJ24.pl”, „QAC24.COM”, Pro-Project jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

3. Komu Pro-Project może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na Pro-Project obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Pro-Project i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Pro-Project i wyłącznie zgodnie z poleceniami Pro-Project oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pro-Project, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Pro-Project lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, a także w ramach korzystania przez Pro-Project z infrastruktury informatycznej (np. poczta elektroniczna).

Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora Danych Osobowych firmy Pro-Project.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze Pro-Project umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń i serwisu,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Pro-Project, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Pro-Project,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Pro-Project stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądać przeniesienia dostarczonych Pro-Project przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od Pro-Project Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Pro-Project,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.
  Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez Pro-Project danych:
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Pro-Project przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
  Pro-Project może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć Pro-Project dane osobowe?

Aby umożliwić Pro-Project zawarcie i realizację umowy jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd Pro-Project pozyskuje Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez Pro-Project Henryk Kartaszyński dane osobowe pochodzą:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od podmiotu, który zawarł z Pro-Project Henryk Kartaszyński umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • od partnera/dystrybutora/podmiotu trzeciego współpracującego z Pro-Project Henryk Kartaszyński, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z Pro-Project, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z Pro-Project. Dodatkowo, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych.

Abyśmy mogli spełnić te czynności lub obowiązki, przepisy wymagają dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Pro-Project niezbędnych informacji lub dokumentów, Pro-Project nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. Zabezpieczenia. Jakiego rodzaju środkami bezpieczeństwa dysponuje Pro-Project?

Pro-Project zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się ich obsługą, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

10. Mechanizm Cookies oraz odnośniki do innych stron wykorzystywane przez Pro-Project.

Niektóre obszary i funkcje strony internetowej Pro-Project mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Na stronie internetowej Pro-Project wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej - Google Analytics - więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html

11. Zmiany Polityki Prywatności Pro-Project.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie internetowej Pro-Project.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowej Pro-Project, a także dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

12. W jaki sposób Pro-Project nie będzie przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych oraz w programach „Pro-Control.online”, „CKJ24.PL” oraz „QAC24.COM” (profilowanie w celach marketingowych).

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany i profilowany.

Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane preferencje, a także do wewnętrznych analiz.

Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o zakupionych produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje płatnościach, informacje o adresach elektronicznych, informacje o kupowanych i używanych urządzeniach, informacje zawarte w plikach cookies oraz innych systemach rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych, jak również w programach „Pro-Control.online”, „CKJ24.PL” oraz „QAC24.COM”.

Pro-Project korzysta z tych informacji do oceny preferencji i zainteresowań Klientów. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną ofertę produktową, a także rozwijać nowe propozycje.